श्री,मतिले छा’डेर अ’र्कै ना’ठोसं,ग फ’रार हु’दैग’र्दा रं’गे’हा’त भेटिए, 1 के,टीको ३ श्री,मान-भिडियो हेर्नुहोस.

श्री,मतिले छा’डेर अ’र्कै ना’ठोसं,ग फ’रार हु’दैग’र्दा रं’गे’हा’त भेटिए, 1 के,टीको ३ श्री,मान-भिडियो हेर्नुहोस.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *