५ श्रीमतीले ज’बरज’स्ती शा’री’रि’क स’म्पर्क ग’र्दा श्री’मानको ज्या’न गयो !

५ श्रीमतीले ज’बरज’स्ती शा’री’रि’क स’म्पर्क ग’र्दा श्री’मानको ज्या’न गयो !

काठमाडौं – एक करोड पति व्य क्तिका ५ श्रीमतीले ब ला त्का र गर्दा उ नको मृ त्यु भएको छ। नाइ जे रियामा छैटौ श्री मतीलाई बढी मा या गरे को आ रोप ल गाउदै ५ पत्नीले उनको ब ला त्का र गरेका हुन्। गत ह प्ता करो डप ति व्या पारी युरो को ओ नो जा आ फ्नी छै टौ श्री मती सँग शा री रिक स म्बन्ध रा खिरहेका थिए। सो ही स मयमा उनका पाँ चै प त्नीले छु रा र ला ठि लि एर उ नलाई ध म्की दिँ दै यौ न स म्बन्ध को प्र स्ता व रा खे। सो ही अनु सार स बै सँग शा रीरि क सम्प र्क राखे को तर, पाँ चौको पा लामा उनले आ फ्नो प्रा ण त्या गेको समा चार टा इम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****काठमाडौं – एक करोड पति व्य क्तिका ५ श्रीमतीले ब ला त्का र गर्दा उ नको मृ त्यु भएको छ। नाइ जे रियामा छैटौ श्री मतीलाई बढी मा या गरे को आ रोप ल गाउदै ५ पत्नीले उनको ब ला त्का र गरेका हुन्। गत ह प्ता करो डप ति व्या पारी युरो को ओ नो जा आ फ्नी छै टौ श्री मती सँग शा री रिक स म्बन्ध रा खिरहेका थिए। सो ही स मयमा उनका पाँ चै प त्नीले छु रा र ला ठि लि एर उ नलाई ध म्की दिँ दै यौ न स म्बन्ध को प्र स्ता व रा खे। सो ही अनु सार स बै सँग शा रीरि क सम्प र्क राखे को तर, पाँ चौको पा लामा उनले आ फ्नो प्रा ण त्या गेको समा चार टा इम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *